آیا خدا وجود دارد؟ پیچیدگی مغز انسان نشان میدهد که هوش و بصیرتی برتر در ورای آن وجود دارد.
مغز انسان . . . همزمان و در آن واحد حجم شگفتانگیزی از اطلاعات را دریافت میکند. مغز شما قادر است اطلاعاتی از قبیل رنگها و اشیائی را که میبینید، دمای محیط اطراف، مقدار فشاری که پای شما بر زمین وارد میکند، صداهای پیرامونتان، احساس خشکی دهانتان و حتی نوع جنس صفحة کلید کامپیوترتان را دریافت کند. مغز شما محل تجمع و دریافت تمامی احساسات، افکار و خاطرات شما میباشد. مغز شما در آن واحد مراقب و پیگیر اعمال دیگری است که در بدن شما در حال انجام گرفتن است مانند الگوی تنفسی، حرکات پلک، گرسنگی و حرکات ماهیچههای دستان شما.


مغز انسان میتواند در هر ثانیه بیش از یک میلیون پیام را دریافت کند. مغز شما تمامی دادهها را سنجیده و پیامهایی که از اهمیت چندانی برخوردار نیستند را تصفیه میکند. در نتیجة عمل غربال اطلاعات و دادهها، برای شما این امکان به وجود میآید که در دنیای خود بتوانید تمرکز کرده و عملکردی موثر داشته باشید.


آیا به نظر شما مغزی که دارای چنین قابلیتی است که میتواند در هر ثانیه با بیش از یک میلیون اطلاعات مختلف سر و کار داشته باشد، در حالی که همزمان اهمیت این اطلاعات را نیز سنجیده و به شما این امکان را میدهد تا در ارتباط با معتبرترین اطلاعات موجود عمل کنید، ممکن است بر حسب شانس و اتفاقی به وجود آمده باشد؟


آیا صرفاً علل بیولوژیکی باعث شدهاند تا بافتهای مناسب، جریان خون و یاختههای عصبی شکل بگیرند؟ مغز انسان تنها یک عضو حیرتانگیز نیست که وظایفی بر عهده دارد، بلکه بیش از یک عضو است. مغز انسان دارای هوش و فراست است، مغز قابلیت استدلال، احساس، حرکت و ارتباطسنجی را دارد. چگونه میتوان مغز انسان را توضیح داد؟